Aşı Gerektiren Hastalıklar

Aşağıda verilen bilgiler sadece bilgi amaçlıdır.

 

Köpeklerde

—Kanlı İshal (Parvoviral Enteritis)

—Köpek Gençlik Hastalığı (Distemper)

—Köpek Karaciğer Hastalığı (Hepatitis Contogiosa Canis)

—Enfeksiyöz Laringotracheitis

—Leptospirosis

—Köpek Boğmacası (Cennel Cough)

—Corona Virüs Enfeksiyonu
—Köpek Herpes Virüs Enfeksiyonu

Kedilerde

—Panleukopeni

—Enzootik Koriza (Rhinotracheitis)

—Calici Virus Enfeksiyonu

—Kedi Enfeksiyöz Peritonitisi (FIP)

—Kedi Lösemisi (Feline Leukozis)

—Chlamidia Enfeksiyonu

 

 

KÖPEKLERDE

Kanlı İshal (Parvoviral Enteritis)

Parvovirus tip 2 tarafından oluşturulan akut seyirli, kanlı ishal, ani ölüm ve kusmayla karakterize çok bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktır.

Köpek Gençlik Hastalığı (Distemper)

Köpeklerde yüksek ateşle seyreden viral bir has­talıktır. Hastalık yalnızca 3-12 aylık köpeklerde görülebildiği gibi daha yaşlı köpeklerde de rastlanabilir.

Hastalık etkeni bir virustur. Fakat has­talık her zaman diğer sekonder mikroorganizmalarla (Staphylococ ve Streptococ’lar) birlikte seyreder. Enfek­siyon, aerogen ve alimenter yolla çok kolay bulaşır. Hiç aşılanmamış köpekler, yaşlı köpekler ve çeşitli nedenlerle (gıda yetmezliği, iç parazitler) zayıf­lamış yavrularda etkenin patojenitesi yüksek olmaktadır.

Genç köpekler hastalığa en çok 3-6 aylık yaşlarda (diş değiştirme ve iç parazit invazyonlarının çok olduğu dönemlerde) yakalanırlar, yakalanma köpeklerde ömür boyunca da görülebilir. Hastalığı atlatanlar yaşam boyu bağışık kalırlar.

Hastalık, Sky-Terrier, Chow-chow, Irish seter, kırmızı uzun tüylü Teckel, Cocker-spaniel, siyah kurt köpekleri ve Kuvasz ırkı köpeklerde daha ağır seyret­mektedir.

Hastalıkta kuluçka süresi 3-6 gün kadardır ve köpeklerde hastalık klinikman üç dönem şeklinde seyreder. Bu dönemler;

1- Viremi dönemi,

2- Sekonder dönem,

3- Sinirsel dönem şeklindedir.

1- Viremi dönemi: Bu dönemde hastalık, birkaç saat veya birkaç gün sürer, beden ısısı 41 oC’ye kadar yükselir, hayvanda belirgin bir depresyon, iştahsızlık, burun ve göz yaşı akıntısı, mukozalarda hiperemi, konjuktivitis, laringo-farengitis, tonsillitis, bazen gas­tritis, ender olarak da enteritis ve kusma görülür.

2- Sekonder dönem: Viremi döneminden sonra 1-­7 günlük ateşsiz bir ara dönem ortaya çıkar, beden ısısı normalin altına iner veya 40°C’nin üzerine çıkar. Beden ısısı Febris intermittens tipindedir (aralıklı ateş). Bu dönemde özellikle solunum sistemini etkileyen sekonder bakteriler işe karışmıştır ve hayvan da rinitis, larengo­farengitis, tonsillitis, traheitis, bronşitis ve bron­kopnömoni belirtileri ortaya çıkabilir. Sindirim sistemi­nin etkilendiği durumlarda; gastritis, enteritis, gastroenteritis semptomları ortaya çıkar. Bu formda ayrıca, ürogenital sistemde nefroz, nefritis, sistitis, vaginitis, erkeklerde balanopostitis görülür. Kalpte; miyokarditis, miyodejenerasyokordis, insuffisensiya kordis, vitia kordis, gözlerde; blefaritis, konjuktivitis, vaskularizasyonla birlikte seyreden keratitis, ulkus kornea ve iritis, kulak­ta; otitis olayları ortaya çıkabilir.

3- Sinirsel dönem: Sekonder dönemi takiben veya ortalama 14 gün sonra ortaya çıkar. Ara dönemde hayvanda belirgin bir iyileşme meydana gelir, beden ısısı düşer, iştah düzelir, daha sonra birden başlayan mo­tilite bozuklukları, trismus, opistotonus, tonik-klonik kramplar, ritmik kas titremeleri ve özellikle temporal kaslarda tikler ortaya çıkar. Köpeklerde dönme hareketle­ri, ekstremitelerde yavaş ilerleyen parazi ve paraliziler meydana gelir. Hastalığın son dönemlerinde hayvanlar ayağa kalkamaz, solunum kasları ve diyaframa felci sonu hastalık ölümle son bulur. Bu dönemde bazı köpeklerde epileptik nöbetler, sürekli bağırma, duyu or­ganlarını innerve eden sinirlerin etkilendiği durumlarda duyma, koklama ve görme eylemlerinde kayıplar ortaya çıkar. Bazı köpeklerde ise kaşıntıya bağlı otomutilasyon (kendi kendini ısırma) görülür. Özellikle ekstremite uç!arında ısırmadan dolayı kemikler açığa çıkabilir.

Çoğunlukla tonsillitis ile karışabilir. Tonsillitislerde lökosit artışı görülmesi, Distemper’den ayrılmasında yardımcı olur. Sekonder dönemde beden ısısının aralıklı ateş tipinde olması, tanı için önemli bir bulgudur. Bu dönemde temporal kaslarda tiklerin görülmesi patog­nomonik olduğu için tanıda yardımcı olur.

Köpeklerde Bulaşıcı Karaciğer Hastalığı (Hepatitis Contogiosa Canis=Rubarth disease)

Köpek adenovirus tip 1 tarafından oluşturulan başta karaciğer olmak üzere sindirim ve solunum sistemlerini etkileyen, ateşli, akut seyirli ve bulaşıcı viral bir hastalıktır. 2-3 aylık yav­ru köpeklerde hastalığa daha sık rastlanır. Çoğunlukla Distemper ile birlikte seyrettiği için klinik semptomlar birbiriyle karışmaktadır. Bulaşma, hasta hayvanlarla di­rekt temasla olur, hastalıkta aerogen yolla enfeksiyon oluşması söz konusu değildir. Köpekler arasında 0.5 metrelik bir aralık bulunursa bulaşma önlenebilir.

Hastalıkta kuluçka süresi 3-5 gün­dür. Bu süreden sonra beden ısısı 41 0C’ye kadar yükselir, fakat Gençlik hastalığında olduğu gibi aralıklı bir ateş tipi yoktur. Hastalarda mukozalarda seröz, bazan irinli bir yangı ve santral sinir sisteminde sinirsel bo­zukluklar ortaya çıkar. Başlangıçta hayvanda iştahsızlık, düşkünlük, kusma, konjuktivitis, tonsillitis (ödematöz karakterde), mandibuler bölgede ve retrofarengial lenf düğümlerinde ağrısız şişkinlikler, xyphoid bölgede ağrı, proteinüri, epitel döküntüsü, silindirüri, bilirübinüri ve ürobilinojenüri ile karakterize Nefritis, kalp zayıflığı, vücutta ödemler, vücut boşluklarında sıvı toplanması, sürekli lökopeni (mm3 kanda 4000 civarında lökosit), karaciğer ve dalakta büyüme ve bu organların palpasyo­nunda ağrı bulunur. Bazı hastalarda ağır anemi bulguları, kanın sedimentasyon hızında artma, hayvanın dışkısında sulanma ve kanlanma dikkati çeker. Sekonder mikroor­ganizmaların işe karıştığı durumlarda hayvanlarda, gas­troenteritis, bronşitis ve ender olarak da bronkopnömoni görülebilir. Santral sinir sistemi bozuklukları Gençlik Hastalığı’ndaki semptomlara benzer. Enfeksiyona yaka­lanmış gebe köpekler, çoğunlukla yavru atarlar. Bazı hayvanlarda, gözde vaskülarizasyon oluşmaksızın tek veya çift taraflı keratitis oluşur. Hastalığı almış olan yavrular 24 saat içinde ölürler. Morbidite ve mortalite oranı Distemper’e göre daha azdır.

Enfeksiyöz Laringotracheitis

Köpek adenovirus tip 2 tarafından oluşturulan tonsillitis ve faringitis ile karakterize solunum sisteminde bozukluk oluşturan bulaşıcı viral bir hastalıktır.
Leptospirosis : Akut, subakut ve kronik seyirli hemoglobinüri, kanlı ishal, sarılık ve böbrek bozukluğu oluşturan bulaşıcı bakteriyel bir hastalıktır.

Köpek Boğmacası (Cennel Cough)

Bordetella bronchoceptica tarafından oluşturulan kronik bir öksürükle karakterize üst solunum yollarının enfeksiyonudur.Bulaşıcı bir hastalıktır.

Corona Virüs Enfeksiyonu

İştahsızlık, kusma, kanlı ve mukuslu ishal ve mentol depresyonla karakterize bulaşıcı viral bir hastalıktır.

Köpek Herpes Virüs Enfeksiyonu

Yeni doğan yavrularda perakut veya akut hemorajik nekrozlarla ölümlere, ergin köpeklerde solunum ve ürogenital sistemlerde subklinik veya klinik enfeksiyon oluşturan bulaşıcı viral bir hastalıktır.

 

KEDİLERDE

Panleukopeni

Parvoviruslar tarafından oluşturulan, akut seyirli, kanlı ishal ve kusmayla karakterize öldürücü ve bulaşıcı bir kedi hastalığıdır.

Enzootik Koriza (Rhinotracheitis)

Kedi herpes virusu tarafından oluşturulan akut seyirli, burun akıntısı, aksırık, göz yaşı akıntısı ve konjuktivitis ile karakterize solunum sistemi hastalığıdır.

Calici Virus Enfeksiyonu

Calici virus tarafından oluşturulan akut seyirli ve özellikle genç kedileri etkileyen, üst solunum yollarında akciğerlerde bozukluklar, ağızda ülseratif lezyonlar, ishal ve eklemlerde yangıyla seyreden viral bir hastalıktır.

Kedi Enfeksiyöz Peritonitisi (FIP)

Corona grubuna ait bir virus tarafından oluşturulan çoğunlukla 6 aylıkla 5 yaş arasındaki kedilerde görülen, genelde karın boşluğuna sıvı toplanması, halsizlik, lenfopeni ve iç organlarda granülomatöz değişiklikler ile karakterize subakut ve kronik seyirli bulaşıcı bir hastalıktır.

Kedi Lösemisi (Feline Leukozis)

Oncorna virular tarından oluşturulan lenf bezlerinde tümör oluşumuna ve kanda lenfosit artışına neden olan kronik seyirli bir hastalıktır.

Chlamidia Enfeksiyonu

Chlamidia psittaci tarafından oluşturulan akut seyirli, burun akıntısı, gözyaşı akıntısı, göz kapaklarında şişlik, solunum güçlüğü, sarı yeşil ishal ve sinirsel bozukluklarla karakterize bulaşıcı bir hastalıktır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.