Veteriner İşleri Yönetmeliği

Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Yönetmeliği Belediye Meclisinin 5.7.2018 tarih ve 67 sayılı kararı ve aynı tarihli başkanlık onayı ile yürürlüğe girmiştir.

T.C.

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            Amaç

            MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik Bayrampaşa Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluk esaslarını belirlemek; çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

            Kapsam

            MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bayrampaşa Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ve alt birimlerinin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

            Dayanak

            MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanun, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            MADDE 4 (1) Bu Yönetmelik’te geçen;

a) Başkan: Bayrampaşa Belediye Başkanını,

b) Başkan yardımcısı: Veteriner İşleri Müdürlüğünün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını,

c) Belediye: Bayrampaşa Belediye Başkanlığını,

ç) Belediye Meclisi: Bayrampaşa Belediye Meclisini,

d) Müdür: Veteriner İşleri Müdürlüğü yöneticisini,

e) Müdürlük: Bayrampaşa Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğünü,

f) Personel: Müdür, dışındaki çalışanları,

g) Üst yönetici: Bayrampaşa Belediye Başkanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık

            Kuruluş

            MADDE 5 – (1) Veteriner İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48’inci maddesi ile 22/02/2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanarak, Belediye Meclisinin 04/12/2014 tarihli 139 sayılı kararıyla kurulmuştur.

            Teşkilat

MADDE 6 – (1) Müdürlük personeli; doğrudan Müdüre bağlı olarak görev-proje bazlı çalışır.

(2) Müdür, hizmet gereklerine uygun olarak birimlerin yapısı, çalıştırılacak personelin dağılımı ve yapılacak işlerle ilgili düzenlemeleri ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yerine getirir.

            Bağlılık

            MADDE 7 – (1) Veteriner İşleri Müdürlüğü, başkana veya görevlendireceği başkan yardımcısına bağlı olarak çalışır.

 

İKİNCİ KISIM

Kurumsal Yapılanma

BİRİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Görev ve Yetkileri

            Müdürlüğün görev ve yetkileri

            MADDE 8 – (1) Klinik, sokak hayvanları geçici bakım evi hizmetleri kapsamında;

a) Sokak hayvanlarının bakım, aşı, tedavi, rehabilitasyon, operasyon, bulaşıcı hastalıklarla kuduzla mücadele yürütmekle,

b) Salgın ve zoonoz hastalıklarla mücadele etmekle,

c) Belediyeye ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi hizmetlerini yürütmekle,

ç) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplanarak, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine getirmekle,

d) Bakımevine getirilen her hayvan için öncelikle Hayvan Toplama ve Bırakma Formu doldurularak, Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine/Hayvan Kayıt Paket Programına kaydederek kayıt altına almakla,

e) Hayvanları koruma kanunu ve ilgili yönetmeliğine uygun olarak, başıboş hayvanların üremelerini kontrol altına almak, besleme, bakım, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini yapmakla,

f) Belediye veteriner hekimin onayından sonra alındığı ortama geri bırakmak ve bununla ilgili kaydı tutmakla,

g) Sahiplendirilenlerin hayvanların Sahipsiz Hayvan Edinme Formunu doldurarak veteriner hekimin onayı ile kayıt altına almakla,

ğ) Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde oluşan atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önlemekle,

h) Ölen hayvanları sorumlu veteriner hekim onayı ile usule uygun olarak bertaraf etmekle,

ı) Geçici bakımevinde ticarî amaçla hayvan üretiminin engellenmesini sağlamakla,

i) Isırma ve tırmalama vakalarında gerekli müşahede ve tecrit hizmetlerini yürütmek ve ısırılan kişilere aşılarını sonuna kadar yaptırmaları için taahhütname imzalatmakla,

j) Başıboş ya da sahipli kedi, köpek ve diğer hayvanlar tarafından ısırılan ya da tırmalanan kişilerin başvurusu üzerine yakalanan ve müşahede merkezine getirilen şüpheli hayvanları asgari 10 gün süre ile müşahede altına almak, ısırma olayına karışan hayvan sahipli ise müşahede süresini hayvan sahibinin yazılı taahhütnamesi ile kendi meskeninde doldurmasına, müşahede süresince ve sonunda kontrol hakkı saklı kalmak kaydıyla izin vermekle,

k) Laboratuar bulguları ile kuduz teşhisi konulması halinde ilgili yönetmelikler ve genelgelere göre gerekli tedbirler almakla,

l) Geçici bakımevinde bulunan hayvanların sahiplendirilmesi için pano, internet ortamı ve sosyal medyadan duyuru yapmakla,

m) Kedi evlerinin her türlü temizlik, bakım, beslenme ve kedilerin sağlık kontrollerini yapmakla,

n) Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanunî istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit edeceğine geçici bakımevi veteriner hekimince karar verilen hayvanları, en az acı veren ve en hızlı şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle tekniğine uygun olarak ötenazi etmekle,

o) Beslenmesi yasak olan köpeklerle ilgili kolluk kuvvetleriyle işbirliği içerisinde gerekli önlemleri almakla,

ö) Hayvan Park ve Pazar Yerinin kontrolü yapmakla,

p) Hayvanların bahis gibi uygunsuz konularda kullanılmasına engel olmakla,

r) Evcil Hayvan Satışı yapan esnafın kanunlar çerçevesinde denetimini yapmak ve uygun olmayanları ilgili müdürlük veya bakanlığa bildirmekle,

s) İlçemizdeki kedi ve köpek sahiplerine hayvanlarına yıllık kuduz aşısını yaptırmakla ve mikroçip ile kayıt altına almakla zorunlu olduğunu ilan etmekle,

ş) Hayvan sahiplerine kamuya ait alanlarda (park, bahçe ve cadde sokak vs ) köpeklerini gezdirirken gerekli güvenlik önlemlerini almakla (ağızlık vs) ve dışkısını poşetleyerek temiz bir şekilde bertaraf etmekle sorumlu olduğunu ilan etmekle,

(2) İlaçlama ve Dezenfeksiyon Çalışmaları kapsamında;

a) Veteriner Halk Sağlığı kapsamında Vektör ve Kent zararlıları ile mücadele etmekle,

b) Veteriner Halk Sağlığı hizmetleri çerçevesinde uygun usul ve yöntemlerle eğitim almak ve vermekle,

c) İnsanların yoğun olarak kullandıkları mekânların (cami ve okul ıslak zeminleri ve okul sıraları, cami halıları gibi) dezenfeksiyon işlemlerini yürütmek böylelikle bakteri, mantar vs hastalık etkenlerine ve bulaşıcı hastalıklara karşı profilaktik hizmet vermekle,

(3) Gıda denetimi kapsamında;

a) Beyaz ve kırmızı et ve su ürünleri satışı yapan işyerlerinin denetimini yapmakla,

b) Yeni açılan işyerleri için ruhsat müdürlüğüne görüş bildirmekle,

c) Olumsuz durumları ilgili müdürlük veya bakanlığın birimlerine bildirmekle,

(4) Kurban faaliyetleri kapsamında;

a) Vatandaşlarımızın kurban ibadetini en iyi şekilde yerine getirebilmesi amacıyla, Kurbanlık hayvan satış ve kesim süreçlerinin tamamında, dini vecibelere uygunluk, evrak ve sağlık kontrolü, hijyenik şartların sağlanması, kurbanlığın refahı vb konularda hizmet yürütmek ve ilgili müdürlük veya kuruluşlarla işbirliği ve yönlendirmeleri yapmakla,

b) Belediyemizce gösterilen yerler dışında hijyenik olmayan kesimleri önlemekle,

(5) Bilgi ve bilinç artırıcı faaliyetleri bağlamında;

a) Veteriner İşleri müdürlüğü görev yetkilerine uygun olarak başta öğrenciler olmak üzere toplumun bütün kesimlerine yönelik bilgi ve bilinçlendirici kültürel, sanatsal etkinlikler, yarışma, broşür, kitap, görsel materyaller, kurs, seminer, konferans, sempozyum, sergi, geziler gibi etkinlikler düzenlemekle,

b) Kurban döneminde ilgili müdürlüklerle işbirliği yaparak “Kurban Kesici Kursu”, hayvan koruma gönüllüsü, hijyen vb konularda eğitim vermek yada katkıda bulunmakla,

c) Gıda ve hijyen konularında toplumun tüm kesimlerine bilgi ve bilinçlendirici seminer vermek, broşür vb faaliyetlerde bulunmakla,

ç) Özellikle çocukların hayvanları tanımaları, hayvan sevgisinin aşılanması ve çevre bilincinin oluşturulmasını sağlayıcı eğitim ve faaliyetler yapmakla,

d) Hayvan haklarının korunması, hayvan sevgisi ve çevre bilincinin oluşturulması yönünde kurs, eğitim ve etkinlikler düzenlemek, sivil toplum örgütlerinin bu konulardaki etkinliklerine paydaş olarak katılmak ve katkı sağlamakla,

e) STK’lar ve yerel hayvan koruma gönüllüleri ile işbirliği içerisinde olmak ve eğitim süreçlerine yardımcı olmak, imkânlar ölçüsünde sokak hayvanları için mama yardımında bulunmakla,

f) Hayvan sevgini artırmak, sokak hayvanlarına, bulaşıcı hastalıklara dikkat çekmek, kurban olgusuna önem vermek, önemli gün ve haftaları kutlamakla,

g) Ev ve süs hayvanı satan işletme sahiplerine verilecek eğitimi organize etmekle,

ğ) Belediyenin diğer birimleri, Valilik, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Orman ve Su işleri İl Müdürlüğü, İl Hayvanları Koruma Kurulu, Sivil toplum örgütleri v.b. kurumlarla ortak projeler yürütmekle,

h) İl ve İlçe Hıfzısıhha Kurulu, Mahalli Çevre Kurulu, Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu ve Hayvanları Koruma Kurulu gibi kuruluşların almış olduğu kararlarda Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren görev ve sorumlulukları yerine getirmekle,

görevli ve yetkilidir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Personelin Nitelikleri ve Çeşitli Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri

            Müdürün atanması, görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 9 – (1) Müdür; 657 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinde öngörülen ilkeler ile Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Veteriner Hekimler arasından atanır.

(2) Müdür;

a) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmekle,

b) Müdürlüğün saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yönetilmesi için gerekli önlemleri almakla,

c) Müdürlüğü yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapmakla,

ç) Müdürlüğün görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamakla,

d) Gelen ve giden evrakı inceleyip imzalamak suretiyle Müdürlüğün yazışmalarını yürütmek; kendi görev alanına giren konularda, İdarenin diğer idareler nezdindeki mali iş ve işlemlerini izlemek ve sonuçlandırılmasını sağlamakla,

e) Müdürlükte çalışan her seviyeden personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmakla,

f) Görevlerini yerine getirmeyen ya da talimatlara uymayan personel hakkında disiplin süreci başlatmakla,

g) Gerektiğinde mali mevzuatın uygulanmasına yönelik açıklayıcı düzenlemeler hazırlamakla,

ğ) Müdürlük Bünyesinde görev yapan alt birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlamakla,

h) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun harcama yetkilisi olarak kendisine yüklediği görevlerini eksiksiz yerine getirmekle,

ı) Müdürlük bütçesini, performans programını ve faaliyet raporunu hazırlamak, stratejik plan çalışmaları esnasında kendi görev alanına giren konularda gerekli çalışmaları yürütmekle,

i) Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin yürürlükteki ihale mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlamakla,

j) Bütçe Kanununda belirtilen sınırlarda olmak kaydıyla, gerekli durumlarda üst yönetici onayıyla personele fazla mesai yaptırmaya,

k) Personele yetki devretmeye, gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almaya,

l) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi ve belge sağlamakla,

m) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevleri icra etmekle,

görevli, yetkili ve sorumludur.

            Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 10 – (1) Bütün personel, bağlı olduğu amirinin kendisine vermiş olduğu işleri mevzuata uygun olarak, tam ve zamanında yapmakla görevli; yapılan iş ve işlemlerin kayıt altına alınması ve dosyalanmasından sorumludur.

(2) Veteriner İşleri Müdürlüğünde yeteri kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, memur ve diğer personel istihdam edilir.

(3) Veteriner Hekim;

a) Müdürün talimatları doğrultusunda poliklinik hizmetlerini, sokak hayvanları rehabilitasyon hizmetlerini, kuduz müşahede hizmetlerini, kurban hizmetleri, eğitim faaliyetleri, zoonozlarla, haşere ve kemiricilerle mücadele, gıda kontrolü hizmetlerini yürütmekle,

b) Rutin olarak veya şikâyet doğrultusunda başıboş hayvanların  toplanmasını sağlamakla,

c) Barınak yönetiminin her alanında görev yapar, getirilen    hayvanların bakım, beslenme, kayıt işlemleri, aşılama, kısırlaştırma, tedavi, işaretleme, doğaya bırakma işlemlerini yapmak, yaptırmak ve personeli bilgilendirmekle,

ç) Salgın hayvan hastalıklarının (zoonoz) insanlara bulaşmasını önlemek için gerekli tedbirleri  almakla,

d) Isırma ve tırmalama vakalarında; kuduz hastalığı yönetmeliği doğrultusunda müşahede işlemlerini yapmakla,

e) Hayvansal kökenli gıda üreten ve satan işyerlerinin denetiminde gerektiğinde yetkili birimlerle müşterek görev  yapmakla,

f) Sahipli ve sahipsiz  hayvanların kayıt altına alınması çalışmaları yapmak ve yaptırmakla,

g) Sahipsiz hayvanlara yönelik yapılan tüm çalışmalarda yerel hayvan koruma görevlileri, hayvan sever kişi ve sivil toplum örgütleriyle eşgüdüm içinde çalışmakla,

ğ) Çalışan personele hizmet içi eğitim vermek; öğrencilere, esnafa ve vatandaşlara mesleki  konularda bilgi aktarmakla,

h) Hayvanların büyüklük ve mizaçlarına göre uygun kafeslere yerleştirilmesini sağlamak, hayvanların bakım, temizlik ve dezenfeksiyonunun etkin bir şekilde yapılmasını kontrol etmekle,

ı) Çalışan personelin iş güvenliğini sağlayıcı önlemler almak; yıllık periyodik sağlık kontrollerini takip etmek, dosyalamak, eksikleri üstlerine bildirmekle,

i) Sorumlu olduğu alanda tükenen malzemeleri bildirmekle,

j) Müdür tarafından uygun görülecek diğer çalışmalarda görev almakla,

görevli, yetkili ve sorumludur.

(4) Veteriner Sağlık Teknisyen ve Teknikeri;

a) Veteriner hekimlerin yardımcısı hüviyetiyle, Müdür ve Veteriner hekimlerin talimatları doğrultusunda hareket etmekle,

b) Aşı, mikroçip ve enjeksiyon uygulamalarında bulunmakla,

c) Müdürlüğü  ilgilendiren evrakların ve aylık raporların hazırlanmasında görev almakla,

ç) Toplama ekipleri ile birlikte görev yapıp şikâyetlerin etkin bir şekilde giderilmesini sağlamakla,

d) Bayıltıcı ilaçlarla sokak hayvanlarının yakalanmasının usulüne uygun bir şekilde yapılmasını sağlamakla,

e) Veteriner hekime operasyon, tedavi, pansuman işlemlerinde yardımcı olmakla,

f) Veteriner hekimlerle birlikte hayvanların davranışlarını gözlemleyerek sahiplendirmeye uygun olup olmadığını tespit etmekle,

g) Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınmasında görev almakla,

ğ) Birim içi çalışma formlarını (Sahiplendirme gibi) düzenlemek ve kafeslerin temizliğini, hasta hayvanların tespit edilmesini, yemeklerin dağıtılmasını kontrol etmekle,

h) Hayvanların büyüklük ve mizaçlarına göre uygun kafeslere yerleştirilmesini sağlamakla,

ı) Üstlerinin verdiği diğer görevleri yapmakla,

görevli, yetkili ve sorumludur.

(5) Memur personel;

a) Müdür ve veteriner hekimlerin talimatları doğrultusunda hareket etmekle,

b) Birime gelen evrakları teslim almak, sınıflandırıp kaydettikten sonra Müdürün bilgisine sunmakla,

c) Amiri tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları, şikâyet ve dilekçe cevaplarını  resmi yazışma kurallarına uygun olarak yazmakla,

ç) Düzenlenen evrakları bilgisayar kayıt işlemlerinden düşerek tertip ve düzen içerisinde dosyalayarak arşivde saklamakla,

d) Tüm müdürlük çalışanlarının izin işlemlerini takip etmekle,

e) İşçilerin puantajlarını düzenlemekle,

f) Müdürlüğün ihtiyacı olan ilaç, sağlık malzemeleri, medikal araç ve gereçlerin vb. talebini yapmakla,

g) Üstlerinin verdiği diğer görevleri yapmakla,

görevli, yetkili ve sorumludur.

(6) Hayvan toplama ve rehabilitasyon çalışanları;

a) Sokak hayvanları ile ilgili hizmetleri Müdür ve Veteriner hekimlerin talimatları doğrultusunda yürütmekle,

b) Geçici Bakımevindeki Sokak hayvanlarının bakım, beslenme ve ortam temizliğini en iyi şekilde yapmakla,

c) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanları en uygun toplama yöntemiyle yakalamak ve Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine götürmekle,

ç) Bakımevine getirilen her hayvan için öncelikle Hayvan Toplama ve Bırakma Formu doldurularak, Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine/Hayvan Kayıt Paket Programına kaydederek kayıt altına almakla,

d) Bakımevine getirilen hayvanları veteriner hekimin onayından sonra alındığı ortama geri bırakmak ve bununla ilgili kayıtları tutmakla,

e) Bakımevine getirilen hayvanlar alındığı ortama geri bırakılırken bölgedeki varsa hayvan severlerle birlikte hareket etmekle,

f) Hayvan severlerle iletişim halinde olmakla,

g) Sahiplendirilenlerin hayvanların Sahipsiz Hayvan Edinme Formunu doldurarak veteriner hekimin onayı ile ilgiliye teslim etmekle,

ğ) Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde oluşan atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyici faaliyetleri yürütmekle,

h) Ölen hayvanları usulüne uygun olarak bertaraf etmekle,

ı) Isırma ve tırmalama vakalarındaki zorunlu müşahede sürecini dikkatlice takip etmekle,

i) Kedi evlerinin her türlü temizlik, bakım, beslenmesini sağlamakla,

j) Üstlerinin verdiği diğer görevleri yapmakla,

görevli, yetkili ve sorumludur.

(7) İlaçlama ve dezenfeksiyon çalışanı;

a) İlaçlama ile ilgili bütün kurallara azami riayet etmek, kendi sağlığını ve toplumsal sağlığı riske atacak durumlardan kaçınmakla,

b) Periyodik olarak yapılan haşere ve farelere karşı mücadeleyi yürütmekle,

c) İlaçlama öncesi ilacın hazırlanması, uygulanması ve sonrasında gerekli önlemleri almakla,

ç) İlaçlama yapılmadan önce ilgiliye gerekli izahları yapmak ve yazılı olarak uyulacak kuralları imzalatmakla

d) Cadde ve sokakta yapılacak ilaçlama çalışmalarında trafik önlemi almakla,

e) Yaz aylarında akşamları uçkun ilaçlaması yapmakla,

f) Sivrisinek üreme noktalarını tespit için alan çalışması yapmakla,

g) Gelen şikâyetleri ivedilikle çözüme kavuşturmakla,

ğ) İlaç dozlarını kuralına uygun ayarlamak, ilaç bidonlarını uygun bir şekilde bertaraf etmek, gelişi güzel atmamakla,

h) Cami, Kur’an kursu ve okul gibi toplu bulunulan kamusal yerlerde dezenfeksiyon işlemi yürütmekle,

ı) Üstlerinin verdiği diğer görevleri yapmakla,

görevli, yetkili ve sorumludur.

Özellikli görevler

            MADDE 11 – (1) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve ihale yetkilisi, müdürdür.

(2) Müdürlüğün gerçekleştirme görevlisi, harcama yetkilisine hiyerarşik olarak en yakın şef, servis sorumlusu ya da personel arasından, harcama yetkilisi tarafından belirlenir.

(3) Taşınır kayıt yetkilisi, ilgili mevzuata ilişkin yeterli bilgisi olduğu değerlendirilen personel arasından, harcama yetkilisi tarafından görevlendirilir.

(4) Taşınır kontrol yetkilisi, ilgili mevzuata ilişkin yeterli bilgisi olduğu değerlendirilen personel arasından, harcama yetkilisi tarafından görevlendirilir.

(5) Birim arşiv sorumlusu, her türlü arşiv hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi hususunda yeterli bilgisi olduğu değerlendirilen personel arasından, müdür tarafından görevlendirilir.

(6) Birim risk yetkilisi, müdürlüğün görev, yetki, sorumlulukları ve iş süreçleri ile risk yönetimi ve iç kontrol uygulamaları konusunda yeterli bilgisi olduğu değerlendirilen şef, servis sorumlusu ya da personel arasından, müdür tarafından görevlendirilir.

(7) Birim iç kontrol yetkilisi, müdürlüğün görev, yetki, sorumlulukları ve iş süreçleri ile risk yönetimi ve iç kontrol uygulamaları konusunda yeterli bilgisi olduğu değerlendirilen şef, servis sorumlusu ya da personel arasından, müdür tarafından görevlendirilir.

(8) Gerektiği durumlarda ihtiyaç duyulabilecek diğer özellikli vazifelere, müdür tarafından görevlendirme yapılır.

(9) Asli görevinin yanında kendisine özellikli görev tevdi edilenler, bu vazifelerine ilişkin çalışmalarını ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirirler.

            Çalışmalarda işbirliği ve uyum

            MADDE 12 – (1) Müdürlüğün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Müdürün başkanlığında personel ile ayda bir defadan az olmamak kaydıyla düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, Müdürlüğün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

            Yazışma, dosyalama ve arşiv usulleri

            MADDE 13 – (1) Kurum içi ve kurum dışı yazışmalar, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Belediye İmza Yetkileri Yönergesi’ne uygun olarak yürütülür.

(2) Belediyenin ve münhasıran birimlerin dosyalama, arşivleme, ayıklama ve imha iş ve işlemleri 3473 sayılı Kanun hükümleri ve 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile duyurulan Standart Dosya Planı düzenlemeleri çerçevesinde yürütülür.

Disiplin hükümleri

            MADDE 14 – (1) Müdürlük çalışanlarının her türlü disiplin işlemleri, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ve bağlı mevzuat, Belediye Disiplin Amirleri Yönergesi ve diğer iç düzenlemeler kapsamında yürütülür.

            Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

            MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, Belediye Meclisi’nin 09/07/2015 tarihli, 77 sayılı kararıyla kabul edilip yürürlüğe girmiş olan Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

            Hüküm bulunmayan haller

            MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik’te yer almayan hususlarda, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.

Yürürlük

            MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisi’nin kabulünden sonra yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkan’ı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir